REKISTERISELOSTE1. REKISTERINPITÄJÄ
Asianajaja Johanna Kenakkala
Y: 2424939-6
Kauppurienkatu 11 B 51, 90100 Oulu

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Asianajaja Johanna Kenakkala-Kinnunen

asianajaja@johannakenakkala.fi


3. REKISTERIN NIMI
Asianajaja Johanna Kenakkalan asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää ajantasaista rekisteriä asiakkaista ja heidän yhteystiedoistaan, asiakassuhteiden hoitaminen, toimeksiantojen asianmukainen kirjaaminen, asianajajaliiton säännösten mukaisen diarioinnin järjestäminen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), kieli, yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus; sekä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET


Kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkopalveluiden ylläpitäjille, sähköiseen asiointiin liittyville palveluiden tarjoajille (turvaposti ja sähköpostipalvelin) sekä viranomaisille voidaan luovuttaa henkilötietoja. Näitä tietoja on mahdollista luovuttaa palveluiden toimittamista varten tai rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tietoja ei luovuteta sivullisille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. TIETOJEN SÄILYTYS Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ja siihen mahdollisesti liittyvien velvoitteiden ajan.


10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti. Laitteistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiaton pääsy on estetty. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin järjestelyin. Henkilötietoja käsittelee asianajaja Johanna Kenakkala.

8. TIETOJEN POISTAMINEN Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee toimittaa osoitteeseen asianajaja@johannakenakkala.fi, jolloin tiedot poistetaan manuaalisesti.


10. TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Asiakas voi saada katsottavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saattaa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, mikäli asiakas on edellisen kerran saanut tietonsa tarkastettavakseen alle vuoden sisällä. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA KIELTÄÄ TIETOJEN KÄSITTELY
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely, ellei käsittelylle ole laillista perustetta Tiedon korjaamista koskeva pyyntö tai kieltopyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asianajaja@johannakenakkala.fi


TIETOA EVÄSTEISTÄ Saat tiedot kotisivupalveluni käyttämistä evästeistä valitsemalla lisätietoja kun evästeitä koskeva ponnahdusikkuna tulee näkyviin.